I.C.S.E Toppers
2018-2019
SHREYA TIWARI
97.8%

AKSHAT SINGH
96.2%

AARAV JAISWAL
94.6%

RAJAT PANDEY
93.2%

SAHIL KHARE
93.2%

SALONI NIGAM
93.2%

HARSH SHUKLA
93.00%

SHIVANSH TIWARI
92.6%

SHRADDHA TIWARI
92.2%

NIKHIL PAL
91.6%

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012